Risikostyring med Kamude

Moderne risikostyring handler om å fortløpende vurdere hvilke vesentlige risikoer som er knyttet til virksomheten, samt sikre prosesser for virksomhetens risikostyring og internkontroll. Dette er både lovpålagt i tillegg til at omgivelsene stiller større krav til at virksomheten har kontroll på risikoene virksomheten står ovenfor.

Kamude er en programvare som hjelper virksomheter med å kunne identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risikoer. Programvaren inneholder trusselkatalog med dertil verktøy for sårbarhets-, konsekvens- og risikovurderinger. 

Hvordan styrker Kamude ledelsens arbeid med risikostyring?

Kamude gir styret, ledelsen og risikoansvarlig kontinuerlig innsikt i hvilke trusler som er identifisert og i hvilken grad de er håndtert gjennom intuitive oversikter. I tillegg viser systemet hvordan IT-systemer, mennesker, prosesser, bygg,  maskiner, leverandører, tjenester etc. påvirker ulike deler av virksomheten. Dette hjelper ledelsen til å forstå konsekvensene av uønskede hendelser slik at de fortløpende kan prioritere ressurser for å redusere sannsynligheten for at situasjoner oppstår eller minimere konsekvensen om de skulle inntreffe.

 • Sette mål og skape risikokultur
 • Kartlegge aktiva
 • Identifisere hendelser
 • Vurdere sannsynlighet og konsekvens
 • Definere tiltak
 • Implementering
 • Korrigering

Eksempler på hvorfor virksomheter kan ha stor glede av risikostyringsmodulen i Kamude

 • Virksomheten ønsker å forbedre selskapsstyringen og forvaltningen av selskapets verdier ved å etablere hensiktsmessig risikostyring.
 • Virksomheten ønsker å sikre sitt omdømme og har behov for et system som sikrer at risikoer og brudd på lover og regler, samt forventninger fra omverdenen blir redusert til ønsket nivå.
 • Virksomheten har vokst betydelig, både geografisk og i tjenesteomfang, og ønsker å implementere hensiktsmessig risikostyring som sørger for kontinuerlig identifisering og oppdatering av risikoer og tilhørende tiltak.
 • Det er komplekse lovkrav til bransjen. Virksomheten har derfor et behov for en helhetlig tilnærming til å håndtere risikoer og sikre etterlevelse (eksempelvis innen HMS, HR, IT-sikkerhet, tekniske krav etc.)
 • Styret har bedt om en plan som viser hvordan administrasjonen skal implementere hensiktsmessig risikostyring
 • Styret har bedt om å få en oversikt over selskapets største risikoer og hvordan disse håndteres
 • Kunder ber om bekreftelse på at virksomheten har god risikostyring, ofte i forbindelse med anbud

Hva er viktig for din virksomhet, å kontrollere eller å ha kontroll?

Siden Kamude er en fleksibel Governance, Risk & Compliance plattform kan kunden benytte systemet i sin helhet på tvers av virksomheten eller Kamude kan benyttes for å komplimentere løsningene virksomheten allerede har der det ikke foreligger gode systemer. Flere av våre kunder benytter også Kamude til å få fram ønsket data virksomheten ikke har systemer på i dag. I tillegg kan kan Kamude benyttes som et overbygg til eksisterende systemer for å gi ønsket innsikt på tvers av systemer og fagområder.

Et solid risikostyringssystem trenger ikke være veldig kostbart. Kamude er en fleksibel, brukevennlig plattform som leveres som en standard skyløsning, hvilket betyr at virksomheter kan komme raskt i gang uten store tekniske implementeringskostnader og kostbare utviklingsprosjekter. Din virksomhet betaler kun ut ifra bruk.

For å lære med om Kamude kan være en god løsning for din virksomhet, velkommen til å ta kontakt med Business Manager, Dagfinn Bang-Johansen på telefon dagfinn@kamude.no eller telefon 908 20 258