Revisjon

Jobber din virksomhet med revisjon og ønsker systemer for å effektivisere dette arbeidet, samt gi merverdi til deres kunder i form av gode systemer for å følge opp funnene?

Kamude Audit er en modul i Kamudes programvareportefølje som kan benyttes separat til revisjoner eller om ønskelig i kombinasjon med arbeid rundt governance, risikostyring og compliance. Mange virksomheter benytter i dag Word, Excel og PowerPoint ved revisjoner. Kamude Audit er utviklet i tett samarbeid med ledende revisorer for å digitalisere revisjonsarbeidet. Dette har resultert i at Kamude Audit effektiviserer prosessene til revisjonsteamet og gir en langt bedre kundeopplevelse ved presentasjon av funnene. Ofte krever også funnene tiltak fra kundens side og gjennom Kamude kan kunden fortsette å jobbe effektivt for å håndtere funnene fra revisjonen.

Forretningsgevinst ved revisjoner for kunde og revisor

For kunder som ikke allerede har effektive systemer relatert til governance, risikostyring og compliance så vil revisjonen være et første steg for å komme godt i gang med dette arbeidet, og ved at funnene presenteres i Kamude vil det være enkelt og nyttig for kunden å fortsette arbeidet med å håndtere funnene som krever tiltak.

I tillegg til effektiviseringen av selve revisjonsarbeidet som sparer tid så vil revisor være den som kjenner virksomheten og Kamude best, og dermed kan bistå kunden i videre arbeid relatert til risikostyring og compliance. Dette kan om ønskelig for revisor resultere i potensielt flere konsulenttimer for revisor, men også klart bedre styring og kontroll for virksomheten, som uansett har mange lovpålagte krav på seg og trenger å håndtere disse på en god måte.

Til sist vil revisor skille seg ut fra andre som ikke har tilsvarende løsninger og skape ytterligere verdi i sin leveranse ovenfor sine kundene.

Hva slags revisjoner passer Kamude Audit for?

Kamude Audit innebærer ikke regnskapsrevisjon, men revisjon rundt øvrige krav til virksomheten enten dette er innen helse, miljø og sikkerhet, IT-sikkerhet, personvern, miljø, etikk, antikorrupsjon, kvalitet, produktrevisjon, leverandørrevisjon, internasjonale standarder med mer. Revisjon kan grovt sett deles i to; intern og ekstern revisjon. Kamude Audit egner seg godt for begge deler. Også forvaltningsrevisjon egner Kamude seg meget godt for.

Revisor får et effektivt, brukervennlig system å utføre revisjonen i og kan med få tastetrykk generere ønskede rapporter til kundene.

Pris

Kamude Audit er en fleksibel, brukervennlig, sikker, standard skyløsning som du raskt kan få tilgang til. Revisor betaler ikke for bruk av systemet mot sine kunder, men kunden må minimum kjøpe en lisens som løper per måned fra revisjonsarbeidet starter. Abonnementet kan avsluttes når kunden ønsker det og har en lav kostnad.

For å lære med om Kamude kan være en god løsning for din virksomhet, velkommen til å ta kontakt med Business Manager, Dagfinn Bang-Johansen på telefon dagfinn@kamude.no eller telefon 908 20 258.

Du kan også kontakte oss ved å benytte skjemaet nedenfor:

Et solid styringssystem trenger ikke være veldig kostbart. Kamude er en fleksibel, brukervennlig GRC-plattform, og leveres som en standard skyløsning med innebygget støtte for SSO fra Microsoft og Google. Det betyr at virksomheten kan komme raskt igang med bedre styring uten store implementeringskostnader eller langvarige utviklingsprosjekter. Din virksomhet betaler kun for månedlig forbruk.