Corporate Governance, også referert til som helhetlig virksomhetsstyring eller eierstyring og selskapsledelse (ESL) betyr at ulike interne styringsprosesser som risiko, internkontroll og resultatoppfølging er integrert med de øvrige styringsprosessene i en virksomhet. Kamude skaper denne bindingen som synliggjøres i systemet som en egen governance modul tilpasset informasjonen som er viktig for den enkelte beslutningstaker.

Mens et ERP system gir selskapet nødvendig økonomisk innsikt, gir Kamude styret og ledelsen et tilsvarende verktøy for å sikre bedre styring og kontroll relatert til governance, risikostyring og compliance.

Gjennom Kamude vil styret og ledelsen i sanntid kunne holde seg oppdatert på status rundt usikkerheter og krav til virksomheten uten å være avhengig av å spørre andre eller å hente ut rapporter. Systemet oppdateres i sanntid av brukerne i organisasjonen. Ledelsen kan enkelt se hvor det er avvik relatert til uhåndterte risikoer og compliance avvik, dets konsekvenser for virksomheten, hvem som har ansvaret, status på håndtering med mer. Kamude gjør det derfor mulig for virksomheten å sikre proaktiv, kontinuerlig arbeid rundt governance. Dermed kan styret og ledelsen enklere ta beslutninger og prioritere ressurser fortløpende.

Input fra modulene risikostyring og compliance inngår i modulen governance og sammen utgjør Kamude en helhetlig, fleksibel GRC plattform.

Kamude har kunder som har stor glede av governance løsningen, men med noe ulike motiver;

  • drive selskapet på best mulig måte for økonomisk gevinst
  • sikre god kontroll på håndtering av intern- og eksternkrav for å unngå økonomisk risiko, omdømmetap, sikre liv og helse, etc.
  • jobbe med kontinuerlig forbedring
  • sikre god kriseplanlegging (Business Continuity Planning)
  • redusere usikkerhet for evt. nye eiere ved salg av virksomheten, noe som igjen gir bedre pris
  • sikre dokumentasjon og prosesser ved intern og eksternrevisjoner

God governance sikrer med andre ord at en virksomhet er lojal mot sine verdier, ivaretar virksomheten rolle i samfunnet og bygger tillit i kapitalmarkedet.

Siden Kamude er en fleksibel Governance, Risk & Compliance plattform kan kunden benytte systemet i sin helhet på tvers av virksomheten/er. Det betyr at Kamude kan være et overbygg til eksisterende systemer for å sikre bedre governance gjennom uttrekk av nøkkeldata rundt risikostyring og compliance. Kamude kan også benyttes mer operativt for å erstatte løsningene virksomheten allerede har. Flere virksomheter har i dag ikke systemer utover Excel, Word, SharePoint etc. rundt flere sentrale områder som eks. HMS, HR, GDPR, IT-sikkerhet, internkrav etc. og Kamude kan for mange virksomheter være et langt mer effektivt system for å sikre god governance. Kanskje har virksomheten allerede gode systemer eller prosesser for GDPR, IT-sikkerhet og HMS, men systemene gir ingen samlet data som gjør det lett for styret og ledelsen. Dette gjør at de egentlig ikke har nødvendig innsikt til å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår og dermed har gode rutiner og prosesser for å håndtere dette.

Et solid Governance, Risk & Compliance system trenger ikke være veldig kostbart. Kamude er en fleksibel, brukevennlig plattform som leveres som en standard skyløsning, hvilket betyr at virksomheter kan komme raskt igang uten store tekniske implementeringskostnader og kostbare utviklingsprosjekter. Din virksomhet betaler kun ut ifra bruk.

For å lære med om Kamude kan være en god løsning for din virksomhet, velkommen til å ta kontakt med Business Manager, Dagfinn Bang-Johansen på telefon dagfinn@kamude.no eller telefon 908 20 258.

Et solid styringssystem trenger ikke være veldig kostbart. Kamude er en fleksibel, brukervennlig GRC-plattform, og leveres som en standard skyløsning med innebygget støtte for SSO fra Microsoft og Google. Det betyr at virksomheten kan komme raskt igang med bedre styring uten store implementeringskostnader eller langvarige utviklingsprosjekter. Din virksomhet betaler kun for månedlig forbruk.