Compliance

Med Compliance menes dokumentert etterlevelse av krav, enten de er regulatoriske, bransjemessige eller interne krav. Styret og ledelsen er pliktig til å påse at virksomheten følger lover, hvorpå det stadig kommer nye krav å forholde seg til. Dette er ikke nødvendigvis enkelt. For mindre virksomheter er det utfordrende å være oppdatert på regelverk og vite hvordan de skal jobbe systematisk, riktig og effektiv med compliance. For større virksomheter går ofte mye informasjon rundt compliance tapt på veien til styret og ledelsen.

Bedre innsikt med Kamude Compliance

Kamude er en programvare som hjelper virksomheter med compliance arbeid. Styret og ledelsen får brukervennlige visuelle oversikter i sanntid som viser hvor langt virksomheten har kommet i sitt compliance arbeid. Videre gir Kamude virksomheten et rammeverk for å dokumentere at de er i samsvar med krav, når oppgaver begynner å nærme seg fristen og krav som ikke er håndtert, men som skulle vært håndtert. Oppgaver enkelt delegeres videre og det er lett å se hva avvikene gjelder og hvem som er ansvarlig. I tillegg er det enkelt å drille ned i systemet for å lese hvordan compliance krav er håndtert overordnet for organisasjonen eller i en forretningsenhet. Ledelsen sikrer dermed bedre styring og kontroll rundt compliance, og kan fortløpende følge virksomhetens fremdrift.

Effektivisering av compliance-prosesser

I Kamude kan virksomheten enkelt opprette compliance krav det er nødvendig å forholde seg til i ulike kravsett eks. krav innen HMS, internasjonale standarder, kvalitet, etikk, personvern / GDPR, AML, sikkerhetsloven, antikorrupsjon, konkurranserett, organisasjonens egne krav, NSM grunnprinsipper for IT-sikkerhet, CSR med mer. Ved å samle alle krav i et system oppnår virksomheten mange fordeler: 

  1. Dobbeltarbeid reduseres
  2. Bedre internkommunikasjon og samarbeid på tvers av roller og forretningsenheter
  3. Læring på tvers av organisasjonen
  4. Bedre dokumentasjon ovenfor myndigheter, ansatte, kunder og leverandører
  5. Bedre innsikt for ledelsen da dataene synliggjøres tilgjengeliggjør ledelsen slik at bedre beslutninger kan tas og ledelsen kan prioritere ressurser fortløpende der det er nødvendig
  6. Et rammeverk som legger til rette for å jobbe riktigst mulig med compliance arbeid
  7. Varslinger sendes til ansvarlig for krav når det nærmer seg deadline slik at ikke arbeid blir glemt

Mens et ERP system gir selskapet nødvendig økonomisk innsikt og gir grunnlaget for å jobbe effektivt med økonomi, er Kamudes GRC plattform et system for å sikre bedre styring og kontroll relatert til governance, risikohåndtering og compliance. Gjennom Kamude vil styret og ledelsen i sanntid kunne holde seg oppdatert på status rundt compliance uten å være avhengig av å spørre andre eller å hente ut rapporter. Kamude gjør det mulig for virksomheten å sikre proaktiv, kontinuerlig compliance arbeid.

Løsningene du allerede har

Siden Kamude er en fleksibel Governance, Risk & Compliance plattform kan kunden benytte systemet i sin helhet på tvers av virksomheten eller Kamude kan benyttes for å komplimentere løsningene virksomheten allerede har der det ikke foreligger gode systemer. Flere av våre kunder benytter også Kamude til å få fram ønsket data virksomheten ikke har systemer på i dag. I tillegg kan kan Kamude benyttes som et overbygg til eksisterende systemer for å gi ønsket innsikt på tvers av systemer og fagområder.

Lønnsom compliance

Motivasjonen for å jobbe godt med compliance kan være å opptre etisk og innenfor lovens rammer. I tillegg kan et solid compliance program gi virksomheten, styret og ledelsen lavere straff eller straffefrihet dersom lovbrudd begås til tross for tiltak for å unngå dette. Dokumentert etterlevelse, gjort riktig, kan være svært lønnsomt. Dette gjelder på den ene siden absolutte krav for å unngå straff, bøter, tap av omdømme etc. eller utfordrende tilpasninger for å være i henhold til ulike krav som settes av kunder, ansatte etc. Dokumentert etterlevelse kan bidra vesentlig til forbedret virksomhetsdrift og undersøkelser har vist verdiøkning hos selskaper med opptil 20%.

Et solid Governance, Risk & Compliance-system trenger ikke være veldig kostbart. Kamude er en fleksibel, brukervennlig GRC-plattform, og leveres som en standard skyløsning med innebygget støtte for SSO fra Microsoft og Google. Det betyr at virksomheten kan komme raskt igang med bedre styring uten store implementeringskostnader eller langvarige utviklingsprosjekter. Din virksomhet betaler kun for månedlig forbruk.